Phản ứng Pb(OH)2 + NaOH → Na2PbO2 + H2O

Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối bột. Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li

Bài 1 (trang 22 SGK Hóa 11): 

Viết phương trình năng lượng điện li của những hóa học sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bạn đang xem: Phản ứng Pb(OH)2 + NaOH → Na2PbO2 + H2O

Lời giải:

a. K2S → 2K+ + S2-

b. Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

c. NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

d. Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH-

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

e. HBrO ⇆ H+ + BrO-

g. HF ⇆ H+ + F-

h. HClO4 ⇆ H+ + ClO4-

Bài 2 (trang 22 SGK Hóa 11): 

Một hỗn hợp với [H+] = 0,010 M. Tính [OH-] và pH của hỗn hợp. Môi ngôi trường của hỗn hợp này là axit, trung tính hoặc kiềm? Hãy cho biết thêm màu sắc của quỳ nhập hỗn hợp này?

Lời giải:

[H+] = 0,010M = 10-2M ⇒ pH = -log[H+] = -log(1,0.10-2) = 2

Giải bài bác tập dượt Hóa học tập 11 | Để học tập chất lượng tốt chất hóa học 11

Môi ngôi trường của hỗn hợp này là axit (pH < 7)

Cho quỳ tím nhập hỗn hợp này quỳ tiếp tục gửi trở nên màu sắc đỏ

Bài 3 (trang 22 SGK Hóa 11):

 Một hỗn hợp với pH = 9,0. Tính mật độ mol của H+ và OH- trong dung dịch? Hãy cho biết thêm màu sắc của phenolphtalein nhập hỗn hợp này?

Lời giải:

pH = 9,0 ≥ [H+] = 10-9

Giải bài bác tập dượt Hóa học tập 11 | Để học tập chất lượng tốt chất hóa học 11

Cho phenolphtalein nhập hỗn hợp này tiếp tục thấy phenolphtalein gửi trở nên màu sắc hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein thay đổi màu)

Bài 4 (trang 22 SGK Hóa 11): 

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn gàng của những phản xạ (nếu có) xẩy ra nhập hỗn hợp những cặp hóa học sau:

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2

b. FeSO4 + NaOH (loãng)

c. NaHCO3 + HCl

d. NaHCO3+ NaOH

e. K2CO3 + NaCl

g. Pb(OH)2(r) + HNO3

h. Pb(OH)2(r) + NaOH

i. CuSO4 + Na2S

Lời giải:

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Xem thêm: Đúng hôm nay 22/9, 3 con giáp đại cát đại lợi, đổi mệnh phát tài, không thiếu tiền tiêu

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

b. FeSO4 + 2NaOH (loãng) → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c. NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑

H+ + HCO3- → H2O + CO2↑

d. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

e. K2CO3 + NaCl Không với phản ứng

g. Pb(OH)2 (r) + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2H+ Pb2+ + 2H2O

h. Pb(OH)2 (r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i. CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS

Bài 5 (trang 23 SGK Hóa 11):

 Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi:

A. Các hóa học phản xạ nên là những hóa học dễ dàng tan.

B. Các hóa học phản xạ nên là những hóa học năng lượng điện li mạnh.

C. Một số ion nhập hỗn hợp phối kết hợp được cùng nhau thực hiện tách mật độ ion của bọn chúng.

D. Phản ứng ko nên là thuận nghịch ngợm.

Hãy lựa chọn câu vấn đáp đích.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 6 (trang 23 SGK Hóa 11): 

Kết tủa CdS được tạo ra trở nên vì thế hỗn hợp những cặp hóa học này bên dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Lời giải:

– Đáp án B

   Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

Bài 7 (trang 23 SGK Hóa 11):

 Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản xạ trao thay đổi ion nhập hỗn hợp tạo ra trở nên từng hóa học kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2

Lời giải:

Giải bài bác tập dượt Hóa học tập 11 | Để học tập chất lượng tốt chất hóa học 11

 

Xem thêm: Ai không đáp ứng 1 điều kiện quan trọng này sẽ không được đăng ký xe năm 2023