Phản ứng oxi hóa khử FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2, điều kiện, quy trình, ứng dụng

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 là phản xạ lão hóa khử, được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ thủ đô biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10 Bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat…. đó cũng đó là phản xạ pha trộn SO2 nhập công nghiệp quặng Pirit Fe.

Bạn đang xem: Phản ứng oxi hóa khử FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2, điều kiện, quy trình, ứng dụng

Hy vọng tư liệu này rất có thể canh ty chúng ta ghi chép và thăng bằng phương trình một cơ hội nhanh chóng và đúng đắn rộng lớn.

1. Phương trình nhen cháy quặng pirit

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2↑ 

2. Điều khiếu nại phản xạ FeS2 tính năng với O2

Điều kiện: Nhiệt độ

3. Cách tổ chức phản xạ cho tới FeS2 tác dụng với O2

Đốt cháy quặng pirit ở nhiệt độ chừng cao

4. Hiện tượng Hóa học

Xuất hiện nay gray clolor đỏ lòe của Fe (III) oxit Fe2O3

5. tin tức Pirit Fe FeS2

a. Sắt FeS2

Pirit Fe là khoáng chất của Fe với công thức là FeS2. Có ánh kim và sắc vàng đồng kể từ nhạt nhẽo cho tới đậm đần. Khi vấp đập nhập thép hoặc đá lửa, quặng pirit Fe đưa đến những tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

b. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Là hóa học rắn, với ánh kim, có màu sắc vàng đồng.

Không tan nội địa.

c. Tính Hóa chất FeS2

Mang đặc thù chất hóa học của muối bột.

Thể hiện nay tính khử Khi tính năng với hóa học lão hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài tập  áp dụng liên quan 

Câu 1: Cho những hóa học : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3. Chất chứa chấp dung lượng Fe lớn số 1 là:

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Đáp án C

Hàm lượng Fe nhập FeO là rộng lớn nhất:

%Fe = 56/(56 + 16).100=77,78%

Câu 2: Để nhận ra khí O2 và O3 tao dùng hóa hóa học này sau đây?

A. Dung dịch KI và hồ nước tinh ranh bột

B. Kim loại Fe

C. Đốt cháy cacbon

D. Tác dụng với SO2

Đáp án A

Câu 3. Dãy những hóa học này tại đây tính năng với hỗn hợp axit sunfuric loãng?

A. Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

B. Fe2O3, CuO, Al2O3, CO

C. P2O5, CuO, Al2O3, MgO

D. P2O5, CuO, SO3, MgO

Đáp án A

Câu 4. Oxit này tại đây Khi tính năng với nước đưa đến hỗn hợp với pH > 7?

A. CO2

B. SO2

C. CaO

D. P2O5

Đáp án C

Câu 5. Để nhận ra 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng nhập 3 lọ mất mặt nhãn tao dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím độ ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng bên trên que đóm

D . Dẫn những khí nhập nước vôi trong

Đáp án B

Giấy quỳ tím độ ẩm thì nhận ra được SO2 vì thế SO2 tan nội địa tạo ra hỗn hợp axit thực hiện quỳ hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ lòe nhận ra được khí O2 vì như thế Oxi là hóa học giữ lại sự sinh sống và sự cháy nên tiếp tục để ý được hiện tượng kỳ lạ là tàn đóm bùng cháy

Câu 6. Tại sao nhập chống thử nghiệm người tao lại dùng cách thức đẩy nước

A. Oxi nặng trĩu rộng lớn ko khí

B. Oxi nhẹ nhõm rộng lớn ko khí

C. Oxi không nhiều tan nhập nước

D. Oxi tan nhiều nhập nước

Đáp án C

Câu 7. Từ 1,6T quặng pirit Fe với chứa chấp 60% FeS2 rất có thể phát triển được từng nào tấn axit H2SO4? tường hiệu suất của quy trình phản xạ là 90%. Kết trái khoáy sớm nhất với đáp án này sau đây?

A. 1,4 tấn

B. 1,5 tấn

C. 1,6 tấn

D. 1,5 tấn

Đáp án A

Sơ đồ gia dụng phản ứng: FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120                           196

1,6.60% = 0,96 tấn → 1,568 tấn

=> lượng axit sunfuric thực tiễn nhận được = 1,568.90% = 1,2544 tấn = 1411,2 kg

Đáp án hãy chọn là: A

Câu 8. Chất này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành hợp ý hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Đáp án D 

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3HNO3 → 2Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Xem thêm: 20 ngày cuối cùng tháng 8 Âm: Ý trời đã định, 3 tuổi tiền vào như nước, 1 tuổi ước gì được nấy

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 9. Nung Fe(NO3)2 vào phía trong bình kín, không tồn tại bầu không khí, nhận được thành phầm gồm

A. FeO, NO.

B. Fe2O3, NO2 và O2.

C. FeO, NO2 và O2.

D. FeO, NO và O2.

Đáp án B 4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 10. Hòa tan một oxit Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vì chưng nhau:

  • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu nhập thấy tan đi ra và cho tới hỗn hợp có màu sắc xanh
  • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 nhập thấy bị mất mặt màu sắc.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe2O3.

Đáp án B

Cho Cu nhập hỗn hợp thấy tan đi ra và có màu sắc xanh rờn chứng minh nhập hỗn hợp với Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 nhập thấy hỗn hợp bị mất mặt màu sắc → chứng minh hỗn hợp đối với tất cả Fe2+ (xảy đi ra phản xạ lão hóa khử thân thích Fe2+ và KMnO4 vì thế Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11. Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư nhập phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài bầu không khí.

Cho bột Cu nhập phần 2.

Sục Cl2 nhập phần 3.

Trong những quy trình bên trên với số phản xạ oxi hoá – khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án B

Phương trình phản ứng

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

X bao gồm FeCl2 và FeCl3

Cho phần 1 tính năng với hỗn hợp NaOH:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Y gồm: Fe(OH)2 và Fe(OH)3.

Sau Khi nhằm Y ngoài ko khí: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cho phần 2 nhập Cu: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2CuCl2

Cho phần 3 nhập Cl2: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Câu 12. Cách này tại đây rất có thể dùng làm pha trộn FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 nhập bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS nhập oxi.

Đáp án A

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl→ FeCl2,

FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi láo hợp ý thuở đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 14. Dãy những hóa học này tại đây tan nhập nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Đáp án C

Câu 15. Dãy những hóa học tính năng với lưu hoàng đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2

Đáp án B

—————————–

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ thủ đô tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ thủ đô biên soạn là phản xạ lão hóa khử, Khi nhen cháy quặng pirit sau phản xạ nhận được hóa học rắn có màu sắc nâu đỏ lòe. Hy vọng tư liệu canh ty những ghi chép và thăng bằng chính phương trình phản xạ.

Chúc chúng ta học hành chất lượng.

Trên phía trên Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ thủ đô tiếp tục trình làng cho tới độc giả tài liệu: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2. Để với sản phẩm cao hơn nữa nhập học hành, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ thủ đô xin xỏ trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề ganh đua học tập kì 1 lớp 11, đề ganh đua học tập kì 2 lớp 11 tuy nhiên Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ thủ đô tổ hợp và đăng lên.

Để thuận tiện cho tới chúng ta học viên nhập quy trình trao thay đổi hao hao update vấn đề tư liệu tiên tiến nhất, chào độc giả nằm trong nhập cuộc group Tài liệu học hành lớp 12 để sở hữu thêm thắt tư liệu học hành nhé

Xem thêm: Rằm tháng 8, 3 tuổi là cá chép vượt Vũ Môn, cầu gì được nấy, thu nhập tăng vọt