Phản ứng NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O: Công thức, cơ chế và ứng dụng

Phản ứng NaOH + H2SO4

Phản ứng NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O là 1 trong trong mỗi phản xạ chất hóa học cơ phiên bản được dùng rộng thoải mái vô công nghiệp rưa rứa vô thực nghiệm. Dưới đấy là những vấn đề cơ phiên bản về phản xạ này:

Bạn đang xem: Phản ứng NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O: Công thức, cơ chế và ứng dụng

Công thức phản ứng

phản ứng naoh h2so4 → na2so4 h2o công thức cách thức và ứng dụng

Công thức phản xạ NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O là:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Cơ chế phản ứng

Phản ứng NaOH + H2SO4 là phản xạ trao thay đổi axit-bazo. Trong số đó, NaOH là 1 trong bazo mạnh, còn H2SO4 là 1 trong axit mạnh. Khi ứng dụng cùng nhau, NaOH tiếp tục dung hòa H2SO4 sẽ tạo đi ra muối hạt Na2SO4 và nước H2O.

Cơ chế phản xạ NaOH + H2SO4 rõ ràng như sau:

Bước 1: NaOH phân li đi ra trở nên ion Na+ và OH-.

NaOH → Na+ + OH-

Bước 2: H2SO4 phân li đi ra trở nên ion H+ và HSO4-.

H2SO4 → H+ + HSO4-

Bước 3: Ion H+ vô axit H2SO4 ứng dụng với ion OH- vô bazơ NaOH sẽ tạo trở nên nước H2O.

H+ + OH- → H2O

Bước 4: Ion HSO4- vô axit H2SO4 ứng dụng với ion Na+ vô bazơ NaOH sẽ tạo trở nên muối hạt Na2SO4.

Na+ + HSO4- → NaHSO4

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

Vậy, phản xạ NaOH + H2SO4 đưa đến muối hạt Na2SO4 và nước H2O.

Ứng dụng phản xạ NaOH + H2SO4

Phản ứng NaOH + H2SO4 được dùng rộng thoải mái vô công nghiệp nhằm phát triển muối hạt và acid sulfuric. Dường như, phản xạ này còn được dùng vô thực nghiệm nhằm đánh giá đặc điểm axit-bazo của những hóa học và tính độ đậm đặc của bọn chúng.

Ứng dụng phản xạ NaOH + H2SO4

Phản ứng NaOH + H2SO4 được dùng vô thật nhiều nghành nghề, bao gồm:

Xem thêm: Các cụ nói: 'Đàn ông giàu có nhìn ngũ quan, đàn bà đoán mệnh nhìn năm tháng', nghĩa là gì?

 • Trong công nghiệp hóa hóa học, phản xạ này được dùng nhằm phát triển muối hạt sunfat natri (Na2SO4) và nước.
 • Trong chống thực nghiệm, phản xạ NaOH + H2SO4 thông thường được dùng nhằm chuẩn chỉnh chừng những hỗn hợp axit và bazơ.
 • Trong nó học tập, hỗn hợp NaOH và H2SO4 được dùng nhằm rửa sạch những trang bị nó tế.

Bài luyện vận dụng

Câu 1:

Cho 5,85 gam láo ăn ý X bao gồm Cu và Fe ứng dụng với hỗn hợp HNO3 nhận được hỗn hợp Y và 5,04 gam hóa học rắn Z. Giá trị của X là:

 • A. 6,85 gam
 • B. 5,85 gam
 • C. 4,81 gam
 • D. 2,70 gam
 • Đáp án: C

Câu 2:

Cho 25 gam láo ăn ý bao gồm CuO và Fe2O3 ứng dụng với H2 dư nhận được láo ăn ý khí sở hữu tỉ khối đối với H2 là 17,2. Khối lượng hóa học rắn sót lại là:

 • A. 19,5 gam
 • B. 17,5 gam
 • C. 12,5 gam
 • D. 10,0 gam
 • Đáp án: B

Câu 3:

Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là đúng?

 1. Khi đun giá buốt muối hạt cacbonat, tớ nhận được muối hạt clorua và khí cacbon đioxit.
 2. Cho 5,6 gam bột Fe ứng dụng với 100 ml hỗn hợp HCl 2M. Hỗn ăn ý khí sinh đi ra sở hữu tỉ khối đối với H2 vị 29. Thể tích (đktc) của khí này đó là 4,48 lít.
 3. Khi cho tới hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp AlCl3, tớ nhận được kết tủa Al(OH)3 và khí H2.
 4. Trong phản xạ Fe + HCl → FeCl2 + H2, số mol H2 sinh đi ra ngay số mol Fe phản xạ.
 5. Đáp án: 4

Câu 4:

Dung dịch sở hữu số mol hóa học tan rộng lớn nhất

Bài toán đòi hỏi tất cả chúng ta cần tìm hiểu hỗn hợp sở hữu số mol hóa học tan là lớn số 1 kể từ tứ hỗn hợp đang được cho:

Danh sách những dung dịch

 • Dung dịch HCl 1M, thể tích 0,5 lít
 • Dung dịch H2SO4 0,5M, thể tích 0,2 lít
 • Dung dịch NaOH 2M, thể tích 0,1 lít
 • Dung dịch NH4OH 1M, thể tích 100 ml

Để tìm hiểu hỗn hợp sở hữu số mol hóa học tan tối đa, tất cả chúng ta cần thiết đo lường và tính toán số mol của từng hỗn hợp đang được cho tới. Sử dụng công thức:

Số mol = n/V

trong đó:

 • n là số mol hóa học tan
 • V là thể tích hỗn hợp (lít)

Tính số mol hóa học tan của từng hỗn hợp tớ có:

 • Dung dịch HCl: n = 0,5 x 1 = 0,5 mol
 • Dung dịch H2SO4: n = 0,2 x 0,5 = 0,1 mol
 • Dung dịch NaOH: n = 0,1 x 2 = 0,2 mol
 • Dung dịch NH4OH: n = 0,1 x 1 = 0,1 mol

Như vậy, hỗn hợp sở hữu số mol hóa học tan lớn số 1 là hỗn hợp NaOH với số mol là 0,2 mol.

Nguồn tham lam khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric

Xem thêm: Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này là báu vật của gia đình, lớn lên thành công vang dội, cha mẹ được nhờ