NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Đánh giá chỉ bài xích viết

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O được Trường Học Ảo biên soạn là phản xạ thân mật NaHCO3 và hỗn hợp kiềm NaOH, trải qua nội dung tư liệu này kỳ vọng chúng ta học viên hoàn toàn có thể biết phương pháp viết lách và cân đối phương trình một cơ hội đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

1. Phương trình phản xạ NaHCO3 đi ra Na2CO3

2. Viết phương trình ion rút gọn gàng NaHCO3 + NaOH

Phương trình ion

Na+ + HCO3−+ Na+ + OH− → 2Na+ + CO32− + H2O

Bạn đang được xem: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Phương trình ion thu gọn

HCO3− + OH− → CO32− + H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ NaHCO3 ứng dụng với NaOH

Không có

4. Cách tiến hành phản xạ NaHCO3 ứng dụng với NaOH

cho NaHCO3 ứng dụng với NaOH.

5. Lý thuyết và cách thức giải nhiệt độ phân muối bột hiđrocacbonat và muối bột cacbonat

Nhiệt phân muối bột hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: Tất cả những muối bột hiđrocacbonat đều xoàng bền nhiệt độ và bị phân huỷ Lúc đun lạnh lẽo.

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + nCO2 + nH2O

Ví dụ: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Nhiệt phân muối bột cacbonat (CO32-)

Nhận xét: Các muối bột cacbonat ko tan (trừ muối bột amoni) đều bị phân huỷ do nhiệt độ cao.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

VD: CaCO3 → CaO + CO2

Lưu ý:

Các phản xạ nhiệt độ phân muối bột cacbonat và hiđrocacbonat đều ko nằm trong phản xạ oxi hoá – khử.

Phản ứng nhiệt độ phân muối bột FeCO3 vô không gian với phản ứng:

FeCO3 → FeO + CO2

4FeO + O2 → 2Fe2O3

5. Một số bài xích luyện áp dụng liên quan

Câu căn vặn bài xích luyện tự động luận

Đáp án chỉ dẫn giải

1) 4Na + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Đáp án chỉ dẫn giải

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,1 0,1 0,1

2CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

0,16 – 0,1 → 0,06

=> n↓= 0,04 mol

n↓= 0,04 mol => m ↓ = 4g < 0,16 . 44 = 7,04g

=> mdd tăng = 7,04 – 4 = 3,04g

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

3) Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

4) 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH + 2H2O

5) NaOH + HCl → NaCl + H2O

6) 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2

7) 4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O

8) 2Na + H2 → 2NaH

9) NaH + H2O → NaOH + H2

10) 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl + H2O

Đáp án chỉ dẫn giải

Gọi CT công cộng của 2 oxit MO2 → MMO2 = 54 => M = 22 (g)

Phương pháp nối tiếp

MO2 + 2NaOH→ Na2MO3 + H2O

0,75a 1,5a → 0,75a

MO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

0,25a → 0,25a

Sau phản ứng

=> m = 0,5a . (46 + 22 + 48) + 0,5a . (24 + 22 + 48) = 105a

Đáp án chỉ dẫn giải

Khi nung lạnh lẽo X chỉ mất RHCO3 phản ứng

2RHCO3 → R2CO3 + CO2 + H2O

Xem thêm: Từ ngày mai: 3 con giáp này ăn lộc Tổ Tiên trúng số đổi vận, không thành tỷ phú cũng là đại gia

mol x → 0,5x → 0,5x

=> mX – mrắn = mCO2 + mH2O (CO2 và khá nước bay đi làm việc mang lại lượng rắn giảm)

=> đôi mươi,29 – 18,74 = 44.0,5x + 18.0,5x => x = 0,05 mol

– Khi X + HCl: nHCl = 0,5.1 = 0,5 mol; nCO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

+) RHCO3 + HCl → RCl + CO2 + H2O

Mol 0,05 → 0,05

+) R2CO3 + 2HCl → 2RCl + CO2 + H2O

Mol 0,1 → (0,15 – 0,05)

– chỉ bảo toàn thành phần Clo : nCl-(Y) = nHCl + nMCl

+) Ag+ + Cl- → AgCl (nAgCl = 74,62 : 143,5 = 0,52 mol)

Mol 0,52 → 0,52

=> 0,52 = nHCl + nRCl => nRCl = 0,52 – 0,5 = 0,02 mol

=> mX = mRHCO3 + mR2CO3 + mRCl

=> đôi mươi,29 = 0,05.(R+ 61) + 0,1.(2R + 60) + 0,02.(R + 35,5)

=> R = 39g/mol (Kali)

Đáp án chỉ dẫn giải

Có 6 tình huống tạo ra kết tủa sau đây:

Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3 + CaCO3 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CO2 + 2H2O

Câu căn vặn bài xích luyện trắc nghiệm

Câu 1. Chọn phát biểu đúng:

A. Dung dịch Na2CO3 có tính kiềm mạnh.

B. Dung dịch Na2CO3 có môi trường trung tính có Na2CO3 là muối trung hòa.

C. Dung dịch chứa Na2CO3 có môi trường axit tự Na2CO3 là muối của axit yếu.

D. Na2CO3 dễ bị phân hủy Lúc đung nóng.

Câu 2. Phát biểu nào là sau đấy là sai Lúc nói đến 2 muối bột NaHCO3 và Na2CO3?

A. Cả 2 muối bột đều dễ dẫn đến nhiệt độ phân.

B. Cả 2 muối bột đều ứng dụng với axit mạnh giải tỏa khí CO2.

C. Cả 2 muối bột đều bị thủy phân tạo ra từng ngôi trường kiềm yếu ớt.

D. Cả 2 muối bột đều hoàn toàn có thể ứng dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 tạo ra kết tủa.

Câu 3. Cho những mặt hàng chắc hẳn hóa hóa học sau: Na, Na2O, NaCl, NaHCO3, Na2CO3. Số hóa học hoàn toàn có thể dẫn đến NaOH thẳng từ là một phản xạ là:

A. 2

B. 3

C. 4.

D. 5.

Câu 4. Hỗn phù hợp X chứa chấp K2O, NH4Cl, KHCO3 và CaCl2 với số mol những hóa học đều bằng nhau. Cho láo phù hợp X vô nước dư và đun lạnh lẽo. Các hóa học tan vô hỗn hợp nhận được là:

A. KCl, NaOH, CaCl2.

B. KCl, KOH.

C. KCl, KHCO3, NH4Cl, CaCl2.

D. KCl.

Câu 5. Trung hòa 50 gam hỗn hợp A chứa chấp láo phù hợp HCl và H2SO4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 100 ml hỗn hợp B chứa chấp NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,3M nhận được 5,825 gam kết tủa. Nồng phỏng tỷ lệ của HCl vô hỗn hợp A là

A. 7,30%

B. 5,84%

C. 3,65%

D. 5,00%

Câu 6. Cho 3,9 gam hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và K2SO3 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl, tao thu được một hỗn hợp khí A có tỉ khối khá sánh với metan là 3,583 và dung dịch B. Để trung hòa lượng axit còn dư vô dung dịch B tao phải dùng hết 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Vậy % Na2CO3 và K2SO3 vô hỗn hợp ban đầu là:

A. 60,5% và 39,5%

B. 64% và 36%

C. 64,6% và 35,4%

D. 25,14% và 74,86%

……………………

Mời chúng ta xem thêm một trong những tư liệu liên quan:

Trên trên đây Trường Học Ảo đang được reviews NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O cho tới chúng ta. Để với sản phẩm tiếp thu kiến thức chất lượng tốt và hiệu suất cao rộng lớn, Trường Học Ảo van nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích luyện Hóa học tập 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học tập 10, Giải bài xích luyện Toán 10. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 tuy nhiên Trường Học Ảo tổ hợp biên soạn và đăng lên.

Đăng bởi: Trường Học Ảo

Chuyên mục: Công thức

Xem thêm: 5 đức tính của người có vận mệnh tốt, ngồi không cũng có quý nhân phù trợ: Bạn có là người như vậy