hoan thanh chuoi phan ung hoa hoc ch4%E2%86%92 c2h2%E2%86%92 c4h4%E2%86%92 c4h6%E2%86%92 c3h6

Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 chuỗi phản xạ chất hóa học hidrocacbon, được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn, chuỗi phản xạ gom chúng ta học viên ghi lưu giữ đặc thù của những hidrocacbon đang được học tập nhằm hoàn thành xong chuỗi phản xạ một cơ hội tốt nhất có thể. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Bạn đang xem: hoan thanh chuoi phan ung hoa hoc ch4%E2%86%92 c2h2%E2%86%92 c4h4%E2%86%92 c4h6%E2%86%92 c3h6

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

1) 2CH4overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H2 + 3H2

2) 2C2H2 overset{t^{circ }, xt, p}{rightarrow} C4H4

3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10 overset{t^{circ },xt }{rightarrow} C3H6 + CH4

Một số chuỗi phản xạ cơ học thông thường gặp

Câu 1. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau

Chuỗi phản xạ hóa cơ học lớp 11

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) CH3COONa + NaOH→ CH4 + Na2CO3

(2) CH4 + Cl2 overset{as, 1:1}{rightarrow} CH3Cl + HCl

(3) CH3Cl + Cl2 overset{as}{rightarrow} CH2Cl2 + HCl

(4) CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

(5) CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

(6) 2CH4 → C2H6 + H2

(7) C2H6 → C2H4 + H2

(8) C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

(9) C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl

(10) C2H3Cl overset{xt,t^{circ } }{rightarrow}(-CH2CHCl-)n

Chuỗi phản xạ cơ học chất hóa học 11

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) (C6H10O5)n + nH2Ooverset{H^{+} ,t^{o} }{rightarrow} nC6H12O6

(2) C6H12O6 overset{men}{rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2overset{men giấm}{rightarrow} CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + HCl → C2H5Cl

(5) CH3Cl + C2H5Cl + 2Na → 2NaCl + C3H8

(6) C3H8 → C2H4 + CH4

(7) 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

(8) C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

(9) CH3CHO + H2 overset{xt, t^{o} }{rightarrow}C2H5OH

(10) C2H5OH + O2 overset{men}{rightarrow} CH3COOH + H2O

(11) 2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

Câu 3: Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4→ C2H4Br2

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2 + 3H2(t = 1500 chừng С, thực hiện rét mướt nhanh)

C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Câu 4. Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2 → C4H4→ C4H6→ polibutadien

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

2CH4→ C2H2 + 3H2(t = 1500 chừng С, thực hiện rét mướt nhanh)

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

Câu 5. Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2→ Vinyl clorua → PVC

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

Câu 6. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg 

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

C4H8 + H2 overset{Ni,t^{o} }{rightarrow}C4H10

C4H10overset{Ni,t^{o} }{rightarrow} CH4 + C3H6

2CH4overset{1500{o}C, lln }{rightarrow}C2H2 + 3H2

2C2H2overset{xt, p,t^{o} }{rightarrow}C4H4

C2H2 + 2AgNO3+ 2NH3 → C2Ag2+ 2NH4NO3

Câu 7. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau

Chuỗi phản xạ cơ học chất hóa học lớp 9

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) C2H2 + H2 overset{t^{circ }, xt }{rightarrow}C2H4

(2) C2H4 + H2overset{t^{circ }, H_{2} SO_{4}  }{rightarrow}C2H5OH

(3) C2H5OH + O2 overset{men}{rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH overset{t^{circ } , H_{2} SO_{4} }{rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 8. Cho chuỗi phản xạ sau: X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2.
Chất X, Y, Z thứu tự là

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

C2H4 + H2overset{t^{o} , H+}{rightarrow}C2H5OH (X: C2H4)

C2H5OH + O2 overset{t^{o} , xt}{rightarrow}CH3COOH + H2O (Y: CH3COOH)

2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH overset{t^{o} , xt}{rightarrow}CH4 + Na2CO3 (Z: CH4)

2CH4 overset{t^{o} , xt}{rightarrow}C2H2 + 3H2

Câu căn vặn trắc nghiệm áp dụng liên quan 

Phần 1: Câu căn vặn trắc nghiệm

Câu 1. Ankan X đem công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Câu 2. Ankan X đem công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3- metylpentan

C. hexan

D. 2,3- đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl theo gót tỷ trọng mol 1 : 1 tạo nên thành phầm đem bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

Xem thêm: Xào nấm nhớ làm thêm 1 bước để nấm giòn ngọt, không bị chảy nước lõng bõng

C. C3H8

D. C2H4

Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản xạ với brom(trong dung dịch) theo gót tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B.etilen

C. but-2-en.

D. propilen

Câu 5. Chất nào là tại đây tính năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 6. Chất nào là tại đây đem đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp đến nhau nhập mặt hàng đồng đẳng, nhập tê liệt lượng phân tử Z gấp rất nhiều lần lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y,thành phầm Khi hít vào trọn vẹn nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được số gam kết tủa là

A.30 gam

B. 10gam

C. 40 gam

D. đôi mươi gam

Câu 8. Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) láo phù hợp X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tắng 9,8 gam. Thành phần tỷ lệ theo gót thể tích của etilen nhập X là

A.50,00%

B. 66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Câu 9. Hỗn phù hợp X bao gồm H2 và C2H4 có tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua loa nung rét, chiếm được láo phù hợp khí Y đem lượng đối với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Câu 10. Chất nào là tại đây đem đồng phân hình học?

A. but-1-en

B. but-2-en.

C. 1,2-dicloetan

D. 2-clopropen

Câu 11. Ứng với công thức phân tử C5H10có từng nào Anken đồng phân cấu tạo

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 7.

Câu 12. Cho láo phù hợp A bao gồm metan, axetilen và etilen. Lấy 8,6 gam A tính năng không còn với hỗn hợp Br2 dư thì lượng brom phản xạ là 48 gam. Mặt không giống, nếu như mang đến 13,44 lít (ở đktc) láo phù hợp khí A tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của metan có nhập A là

A. 40%.

B. 20%.

C. 25%

D. 50%.

…………….

Phần 2: Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

1 B 2 B 3 B 4 A
5 D 6 C 7 A 8 B
9 C 10 B 11 B 12 D

Câu 7. 

Phân tử Z rộng lớn phân tử X 2 group CH2 → MZ = MX + 28

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8. 

C2H4: x mol; C3H6: nó mol

⇒x + nó = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau phản xạ tăng = mX

⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; nó = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 9. 

MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính theo gót một trong các 2)

Giả sử X đem 1mol H2 và 1 mol C2H4

H2 + C2H4 overset{t^{circ } }{rightarrow}  C2H6

Bảo toàn khối lượng: mX = mY

⇒ CnH2n-2

⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

Ta đem n khí hạn chế = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

Câu 11. Các đồng phân cấu trúc mạch hở của C5H10 là (không xét đồng phân hình học)

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

H2C-CH=CH-CH2-CH3

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

Câu 12. 

Trong 8,6g A chứa chấp x mol C2H4; nó mol C2H2; z mol CH4

mhh A = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ nhập A = nC2H4 + 2.nC2H2 => x + 2y = 0,3 (2)

Phương trình phản xạ hóa học:

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 nhập A = 0,15/0,6 = 25%

=> nó = 25%.(x + nó + z) (3)

Từ (1), (2) và (3) => z = 0,1; nó = 0,1; z = 0,2

==>%nCH4 nhập A = 50%

Xem thêm: Bác sĩ Nhật chia sẻ danh sách 7 thói quen chống đột quỵ, làm được sẽ có tuổi thọ rất cao