1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

Vincom Mega Mall Times City
Tuần Này: 18 - 24 Tháng 04 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Biệt Đội Cứu Hỏa
10:30
12:35
14:40
16:45
18:50
21:00
 
Nhiệm Vụ Cuối Cùng (NC16)*
10:20
12:20
14:20
16:20
18:20
20:20
 
Kẻ Truy Sát (NC16)*
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
 
Vợ Quỷ
11:10
13:10
15:10
17:10
19:10
21:10
 
Người Băng
10:40
12:40
14:40
16:40
18:40
20:40
 
Báo Oán (NC16)*
10:15
12:00
13:45
15:30
19:00
20:45
 
Rio 2 (3D)
10:15
12:15
14:15
16:15
18:15
20:15
 
Rio 2
11:15
13:15
15:15
17:15
19:15
21:15
 
Chiến Binh Mùa Đông (3D Lounge)
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
 
Chiến Binh Mùa Đông (3D)
10:00
12:30
15:00
17:30
20:00
 
Chiến Binh Mùa Đông
10:30
13:00
15:30
18:00
20:30
Luu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dướii 16 tuổi.

Vincom Mega Mall Times City
Tu?n Này: 25 / 04 - 04 /05 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Luu ý:
Luu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.