1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

Vincom Mega Mall Times City
Tuần này: 25 - 31 Tháng 07 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
HERCULES (3D Lounge)(NC16)*
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20
HERCULES 2 (3D) (NC16)*
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
HERCULES (NC16)*
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
20:00
TRANSFORMERS 4 - Promotion (3D)
10:30
13:45
17:00
20:00
Dị Biến (NC16)*
10:15
12:00
13:45
15:30
17:15
19:00
20:50
PLANES 2
10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:45
20:30
Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
Tượng Sáp Ma (NC16)*
11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
Thợ Săn Linh Hồn
10:40
12:20
14:00
15:40
17:20
19:00
20:40
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
10:10
12:20
14:30
16:40
19:00
21:15
Đoạt Hồn (NC16)*
10:10
12:00
13:50
15:40
17:30
19:20
21:10
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
(3D PROMOTION)*: Không áp dụng cho các suất chiếu phòng Lounge.

Vincom Mega Mall Times City
Tuần sau: 01 - 07 Tháng 08 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.