1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

Vincom Long Biên
Tuần Này :18 - 24 tháng 7 năm 2014

 
 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
10:00
12:10
14:20
16:30
18:40
20:50
 
Đoạt Hồn (NC16)*
10:10
12:00
13:50
15:40
17:30
19:20
21:10
 
 
14:30
16:30
18:30
 
Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ (3D)
10:15
12:40
15:10
17:40
 
Transformers 4 (2D)
10:30
20:40
 
Transformers 4 (3D)
20:15
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Vincom Long Biên
Tuần Sau: 25 - 31 tháng 7 năm 2014

 
 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Tượng Sáp Ma
12:20
16:10
20:10
 
Dị Biến
10:30
14:10
18:10
 
Thợ Săn Linh Hồn
10:45
14:40
18:40
 
Hercules (3D) (NC16)*
10:00
11:50
13:40
15:30
20:30
 
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
12:30
16:30
20:50
 
Đoạt Hồn (NC16)*
10:15
12:05
13:55
15:45
17:35
19:25
21:15
 
Transformers 4 (3D)
17:30
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.