1. Tuần này
  2. Tuần sau

Nha Trang Center
Tuần này : 25 / 07 - 31 / 07 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Héc Quyn(3D)
10:20
12:10
14:00
15:50
18:15
20:40
 
Đoạt Hồn(NC16)*
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
 
Dị Biến
10:40
14:20
18:15
 
Tượng Sáp Ma
12:30
16:10
20:15
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Nha Trang Center
Tuần sau: 01 / 08 - 07 / 08 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Héc Quyn(3D)
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
 
Vệ Binh Dải Ngân Hà
09:50
12:05
14:20
16:35
18:50
21:10
 
Dị Biến
12:00
15:35
19:10
 
Tượng Sáp Ma
10:10
13:45
17:20
20:55