1. Tuần này
  2. Tuần sau

Nha Trang Center
Tuần này :11 - 17 Tháng 04 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Chiến binh mùa đông(3D)
10:20
12:50
15:20
17:50
20:20
 
Rio 2(LT)
09:45
13:35
17:25
21:15
 
Rio 2(PĐ)
11:40
15:30
19:20
 
Báo Oán(*NC16)
12:00
15:45
19:30
 
Nhiệm vụ cuối cùng
10:00
13:45
17:30
21:20
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Movies không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Nha Trang Center
Tuần sau: 18 - 24 Tháng 04 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Chiến binh mùa đông(3D)
10:20
12:50
15:20
17:50
20:20
 
Rio 2(LT)
09:45
13:35
17:25
21:15
 
Rio 2(PĐ)
11:40
15:30
19:20
 
Vợ Quỷ
10:40
14:40
18:40
 
Nhiệm vụ cuối cùng
12:40
16:40
20:40