1. Tuần này
  2. Tuần sau

Nha Trang Center
Tuần này : 18 / 07 - 24 / 07 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ(3D)
10:20
12:45
15:10
17:40
 
Transformers 4(3D) giá vé (2D)
20:15
 
Đoạt Hồn(NC16)*
10:00
11:50
12:45
13:40
15:30
16:40
17:20
 
 
19:10
20:40
21:00
 
Linh Hồn Báo Thù(NC16)*
10:40
14:35
18:30
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Nha Trang Center
Tuần sau: 25 / 07 - 31 / 07 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Héc Quyn(3D)(NC16)*
10:20
12:10
14:00
15:50
20:40
 
Transformers 4(3D) giá vé (2D)
17:40
 
Đoạt Hồn(NC16)*
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
 
Dị Biến
10:40
14:20
18:15
 
Tượng Sáp Ma
12:30
16:10
20:15